Om PPF’s opståen.

Fra 1979 tales der om 'Pensionistforeningen', skønt 'foreningen' er uden vedtægter, bestyrelse, generalforsamling og kontingent.

De årlige aktiviteter udgøres af en skovtur og en julefest, som arrangeres og betales af DPF.

Den 12. november 1984 skriver DPFs formand M. E. Christiansen til 'Medlemmer af DPFs Pensionistforening', og foreslår i et meget visionært brev, at pensionisterne stabler en egen forening på benene for at kunne imødekomme fremtidens store årgange. 

Dette brev afføder, at der den 22. februar 1985 holdes et møde, hvori K. B. Jacobsen, A. G. Frandsen, E. Klint, P. Stig-Nielsen og Vagn Esbo deltager. Donald Knudsen deltager som observatør fra DPF.

I arkivet findes mødeindkaldelse, udsendt agenda og et mødereferat. Det fremgår, at denne gruppe arbejder som en bestyrelse, der skal finde en måde, hvorpå man kan organisere pensionisternes sociale fællesskab og varetage fælles interesser.

På et møde den 26. marts 1985 optræder forkortelsen PPF for første gang på et af mange udkast til vedtægter. Man aner, at DPF har lagt ret så stramme rammer for arbejdets udvikling.

Den 9. februar 1986 melder K. B. Jacobsen, der har fungeret som formand, sig ud af DPF, og i marts måned søger denne 'bestyrelse' DPF om oprettelse af en 'Pensionistsektion' i DPF, hvori pensionisterne kan optages. Denne model har været på tale før, men igen siger DPF nej til forslaget.

Herefter går arbejdet øjensynligt i stå, indtil Max Eilgaard og Henning Thiel genoptager arbejdet sammen med P. Stig-Nielsen, Søren B. Danielsen og J. Hartfelt efter en form for valghandling den 28. september 1987. 

Den 7. oktober konstituerer gruppen sig som en bestyrelse med Max Eilgaard som formand.

I det næste knapt halvandet år, hvorunder Stig-Nielsen overtager formandskabet, arbejdes der hårdt på at finde en model, som DPF kan godtage og endelig, den 15. februar 1989, afholdes den stiftende generalforsamling. 

Max Eilgaard overtager igen formandsposten, et vedtægtssæt og en Husaftale med DPF godkendes og årskontingentet bliver Kr. 80,- (50 til DPF og 30 til PPF).

30.mar.04

Peter Muxoll

Historisk Sektion

 

På bestyrelsesmødet den 6.sep.04 vedtoges det, på baggrund af ovenstående rids af PPF’s historie, at datoen for den stiftende generalforsamling, 15. februar 1989, er foreningens fødselsdag.

22.okt.04

Ole Damm

Formand